Znanjem i prevencijom do zdravlja – Institut za javno zdravstvo

Ovim projektom bavićemo se segmentom zdravstvene zaštite kod Roma. Kvalitetan pristup i direktan kontakt sa ciljnom grupom doprinijeće kvalitetnijem pristupu zdrvastvene zaštite i osiguranja, ali prije svega konkretnom rješavanju pojedinih problema kao što je imunizacija djece, problem koji se pretapa u dogmu zbog neopravdanih sumnja u djelovanje vakcina. Isto tako, mapiranjem ćemo doprinijeti stvaranju zdrastvenih kartona kod ciljne grupe i time ćemo olakšati sistem praćenja zdravstvenog razvoja djece.
Pored toga, mapiranje kroz medijatorski pristup, može da poveća šansu, odnosno da poveća broj korisnika koji će pristupiti zdravstvenom sistemu kroz pružanje kvalitetnih informacija o pravima regulisanim Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.
Žene, kao jedne od korisnica ovog projekta, steći će neophodne informacije i znanje za održavanje zdravlja, kako sebe, tako i svoje porodice (sa akcentom na djecu). Kroz savjetovanje, radionice i informisanje, dobiće priliku da svoju svijest o važnosti preventivnog pristupa očuvanja zdravlja postave na visok nivo prioriteta.
Važno je naglasiti da će učešće kao partner u projektu imati i Udruženje žena „Romkinja“, Udruženje koje ima iskustvo u radu sa ženama i edukaciji žena