UN Women Regional Project – Bibija

Projekat je usredsređen na objedinjavanje glasova protiv nasilja građana, žena, nacionalnih i lokalnih nevladinih organizacija, stručnjaka, branitelja ljudskih prava, aktivista civilnog društva i nacionalnih institucija koje rade na pitanjima Roma i rodnim pitanjima.
U tom pravcu, opšti cilj projekta je da doprinese razvoju mjera usmjerenih na višestruke, presečene nejednakosti i druge oblike diskriminacije i nasilja nad Romkinjama.
Specifični cilj projekta je: Jačanje glasova žena Romkinja za praćenje, izveštavanje i zalaganje za sprovođenje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (poznate i kao Istanbulska konvencija) i Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW).
NVO koje su aktivne u sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama su ključni akteri u praćenju i primeni CEDAW-a i Istanbulske konvencije. U okviru ovog projekta podržaćemo lokalne nevladine organizacije da ispune svoju ulogu u skladu sa GREVIO preporukama.