“Systematic improvement of the social services in Bijeljina” (IRIS MREŽA)

Cilje projekta je da, socijalno ranjive grupe, imaju bolji pristup socijalnim uslugama, gdje su
one dostupne prvenstveno na lokalnom nivou, što je dirktno vezano i za stvaranja, promociju
i implementaciju Akcionog plana za jačanje socijalnih usluga u našoj lokalnoj zajednici.
Takođe, projekat se bavi i kampanjama zagovaranja za finansijsku, odnosno budžetsku
potporu lokalnih vlasti kad Dnevnom centru za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u
riziku da to postanu.