Sportom do socijalnih promjena i obrazovanja

Ovim projektom planiramo direktno uključiti 84 romske djece (70%) i 36 (30%) ne-romske djece koja su u stanju socijalne potrebe i / ili su korisnici Dnevnog centra za djecu koja žive ili rade na ulici ili su u riziku da postanu, starosti 6 – 18 godina starosti. I romska i neromska djeca dolaze iz socijalno ugroženih i / ili disfunkcionalnih porodica, korisnici su DC-a i sudjeluju u  aktivnostima. Romska djeca dolaze iz romskih naselja, dok neromska djeca koje će biti uključena u projekat takođe žive u njihovoj blizini te su iz tog razloga izabrani kao prikladani za ciljnu grupu.

Projektom je planirano uključiti i 80 roditelja direktnih korisnika, barem jednog roditelja svakog djeteta , uzimajući u obzir da postoji mnogo roditelja s više od jednog djeteta koji će se uključitii u projektne aktivnosti. Od ukupnog broja roditelja 30%  neromi.

60 djece koja redovno pohađaju sportske aktivnosti , aktivnosti u organizaciji Dnevnog centra, koji pokazuju napredak i interes za rad,  i koji redovno idu u školu će dobijati mjesečne stipendije.

Školski materijal će se obezbijediti (dva puta u toku projekta, na početku svake školske godine) za djecu koja redovno pohađaju sportske i druge aktivnosti u organizaciji u DC-a i koji redovno pohađaju školu.