Sastanak sa ministricom Željkom Stojičić – Za unapređenje obrazovnog rada sa učenicicima romske nacionalnosti

Unapređenje obrazovnog rada sa učenicicima romske nacionalnosti

Na jučerašnjem sastanku u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, direktor Dragan Joković je, sa ministricom Željkom Stojičić, razgovarao je o mogućnostima saradnje u okviru projekta koji se odnosi na poboljšanje položaja učenika romske nacionalnosti u vaspitno-obrazovnom sistemu Republike Srpske. Sve naše aktivnosti koje su usmjerene na rad za obrazovanje Roma u okviru obrazovnog sistema ili van njega, u velikoj mjeri zavisi i od podrške Ministarstva. Takođe, važno je istaći i da imamo podršku Ministarstva u okviru aktivosti koje zahtjevaju alternativnu metodologiju za rad ne samo samo učenicima romske nacionalnosti, nego i sa neromskim učenicima u osnovnim i srednjim školama.

Integralni pristup kroz socijalnu inkluziju

Na sastanku su razmatrane aktivnosti i načini saradnje sa Ministarstvom prosvjete i kulture u okviru realizacije aktuelnog projekta „Integralni pristup kroz socijalnu inkluziju”, a koji može doprinijeti stvaranju boljih uslova vaspitno-obrazovnog rada sa učenicima romske nacionalnosti. Navedenim projektom planirano je unapređenje rada vaspitno-obrazovnih radnika sa djecom nacionalnih manjina, koje će biti realizovano u vidu obuka za njih.

Ministrica Željka Stojičić iskazala je spremnost Ministarstva da podrži aktivnosti u okviru ovog projekta, naglašavajući značaj svakog vida podrške ranjivim kategorijama društva, kao i unapređenja vaspitanja i obrazovanja za učenike u Repubici Srpskoj koji pripadaju ovim kategorijama.

U skladu sa tim i s ciljem poboljšanja kvaliteta rada sa učenicima iz navedenih kategorija, dogovoreni su dalji koraci u vezi sa definisanjem tema i pripreme materijala za realizaciju obuka za vaspitno-obrazovne radnike iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj, a u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom.

Svi ovi koraci, kao i podrška Ministarstva u realizaciji naših projektnih aktivnosti, direktno će uticati na položaj pripadnika romske nacionalne manjine u obrazovnom sistemu Republike Srpske, a samim tim i doprinijeti cjelokupnom poboljlšanju položaja Roma i Romkinja u našem društvu.