Predstavljen nacrt Akcionog plana za ostvarivanje društvene uključenosti unapređenjem socijalnih usluga Grada Bijeljina

U srijedu, 29.3.2023, u Etno selu „Stanišići“ Bijeljina, Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin je organizovao događaj na kojem je predstavljen nacrt Akcionog plana za ostvarivanje društvene uključenosti unapređenjem socijalnih usluga Grada Bijeljina.

Na događaju je prisustvovalo 28 učesnika, predstavnika različitih institucija i lokalnih NVO, ali i međunarodnih organizacija kroz čije projekte je podržana izrada ovog dokumenta.

Pored samog nacrta dokumenta, koji su nam predstavili eksperti koji su bili angažovani za njegovu izradu, imali smo priliku da čujemo nešto više o modelu rada i uslugama koje pružaju organizacije čija ciljna grupa su ranjive kategorije stanovništva koje su obuhvaćene akcionim planom, a to su:

 1. Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo,
 2. Fondacija „LARA“, u okviru koje djeluje Sigurna kuća za žene žrtve nasilja,
 3. Udruženje žena sa invaliditetom „Impuls“, koje je član Koalicije „KOLOSI“
 4. Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin, u okviru kojeg djeluje Dnevni centar za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u riziku da to postanu.

 

Nakon svih izlaganja, glavni zaključak je bio da je u Akcionom planu potrebno da se više pažnje posveti postojećim uslugama koje su predstavljene, kao i da je neophodno da se izradi prijedlog budžeta u okviru dokumenta, za koji će da se zagovara zajedničkim snagama.

Nešto više o dokumentu

Akcioni plan za ostvarivanje društvene uključenosti unapređenjem socijalnih usluga Grada Bijeljina razvijan je u prethodnih godinu dana i predviđeno je da obuhvati period 2023 – 2025. godine. U cilju izrade ovog dokumenta angažovana su dva eksperta, održane su četiri radionice i u izradi je učestvovalo 15 predstavnika različitih institucija i organizacija. Obuhvaćeno je pet različitih marginalizovanih grupa  koje žive na području Grada Bijeljina, a sam dokument je podijeljen na tri oblasti i pet ciljeva.

Ranjive grupe obuhvaćene Akcionim planom:

 1. Romi
 2. Osobe sa invaliditetom
 3. Djeca sa posebnim potrebama
 4. Žene koje su žrtve nasilja u porodici
 5. Stara i nemoćna lica

Oblasti i ciljevi:

I OBLAST: SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA / REHABILITACIJA

 1. Cilj: proširiti socio-ekonomska prava za socijalno osjetljive kategorije stanovništva i uspostaviti nove socijalne usluge
 2. Cilj: obezbijediti veću dostupnost specifičnim zdravstvenim uslugama

II OBLAST: OBRAZOVANJE, ZAPOŠLJAVANJE / EKONOMSKO OSNAŽIVANJE

 1. Cilj: uključiti svu djecu sa područja grada bijeljina u kvalitetno obrazovanje
 2. Cilj: ekonomski osnažiti i zaposliti osobe iz teško ranjivih kategorija

III OBLAST: SOCIJALNA UKLJUČENOST I MEDIJACIJA

 1. Cilj: obezbijediti potpunu pristupačnost za sve

Nosioci aktivnosti predviđenih Akcionim planom:

 1. Grad Bijeljina
 2. Centar za socijalni rad
 3. Zdravstvene ustanove
 4. Obrazovne ustanove
 5. Pedagoški zavod
 6. Javni fond za dječiju zaštitu
 7. Zavod za zapošljavanje
 8. Unija poslodavaca
 9. Referalni mehanizmi
 10. Relevantna uduženja i NVO
 11. Vlada RS (ministarstva)
 12. Mediji

 

Kako je sve počelo?

Ideja za izradu Akcionog plana za ostvarivanje društvene uključenosti unapređenjem socijalnih usluga Grada Bijeljina proistekla je iz preporuka koje su date po završenom procesu socijalnog mapiranja koje je sprovelo Udruženje „Otaharin“, 2021. godine. Rezultati mapiranja podstakli su na promišljanje o potrebama, ne samo  Roma i Romkinja svih dobi kao primarne ciljne grupe Udruženja „Otaharin“, nego i drugih ranjivih kategorija stanovništva koje žive na području Grada Bijeljina.

Akcioni plan proističe iz Strategije lokalnog razvoja Grada Bijeljina za period 2019 – 2023. godine i usklađen je sa Agendom 2030, odnosno ciljevima održivog razvoja (SDG). Predstavlja korak naprijed u postizanju boljeg kvaliteta života za marginalizovane i ranjive grupe, vodeći se ključnim principom Agende 2030 da niko ne smije biti isključen (LNOB).

Rezultati anketiranja 127 građana iz marginalizovanih grupa, koje je sprovelo Udruženje „Otaharin“ u septembru 2022. godine, potvrdili su potrebu za unapređenjem i uspostavljanjem dodatnih socijalnih usluga, kako bi se položaj pripadnika marginalizovanih grupa poboljšao.

Cilj izrade Akcionog plana je da se primjenom ovog dokumenta ostvare ciljevi Strategije lokalnog razvoja Grada Bijeljina, ali i da se pozitivno utiče na pravično društveno uključivanje svih članova društva.

Projekti i donatori

Izrada, usvajanje i promocija Akcionog plana za ostvarivanje društvene uključenosti unapređenjem socijalnih usluga Grada Bijeljina podržana je u okviru tri projekta, a to su:

 1. „Sistemsko unapređenje socijalnih usluga na području Grada Bijeljina“, koji finansira Evropska unija posredstvom IRIS mreže;
 2. „Integralni pristup kroz socijalnu inkluziju (IASI)“, koji je podržan od strane organizacije CARITAS Švajcarske u BIH, Švajcarske razvojne agencije i Vlade Lihtenštajna;
 3. „Covid-19 Nexus odgovor za poboljšanje društveno-ekonomske situacije marginalizovanih ljudi u 6 zemalja Zapadnog Balkana“, koji je podržan od strane CARE Internacional u BiH – Sarajevo i Austrijske razvojne agencije.