Obilježen Međunarodni dan djece ulice

Na margini društva, sistemu nevidljiva – djeca ulice

Poražavajuće statistike, sve veći broj djece na ulici, sve veći broj djece koja nemaju adekvatno staranje, djece koju vaspitava ulica i djece koja gube mogućnost da se obrazuju i da napreduju. U Bosni i Hercegovini, hiljade djece uključeno je u rad na ulici, koji je obično samo prvi korak ka krugu trgovine ljudima iz koga je teško izaći. Ova djeca dnevno provedu od 3 do 9 sati na ulici, bez obzira na vremenske uslove, glada, bosa, higijednski i zdravstveno zanemarena i zapuštena. Najčešće su sama ili sa grupom koju nerijetko čine njihova braća i sestre. Najčešče su to djeca koja su pripadnici romskih i drugih nacionalnih manjina, djeca koja su diskriminaciji izložena od kada su se rodila.

Ulična akcija u 4 lokalne zajednice

Kroz projekat NIJEDNO DIJETE BEZ ZAŠTITE, podržan od strane Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE organizovana je ulična akcija u Bijeljini, Zvorniku, Doboju i Brčko distriku. Predstavnici gradskih uprava su sa svojim timovima u Zvorniku, Doboju i Brčko distriktu podijelili promotivne materijale i građanima skrenuli pažnju na problematiku djece koja žive i/ili rade na ulici. U Bijeljini su volonterke i projektni tim učestovale u uličnoj akciji u dijelu grada u kome je prisutno najviše djece koja gotovo svakodnevno prose. Naime, prema podacima Udruženja Otaharin, na ulicama grada Bijeljina prosi 53 djece kojoj su uskraćena najosnovnija prava.

Prihvatilište kao jedno od rješenja za Bijeljinu

Prema GRETA izvještaju, Bosna i Hercegovina napravila je značajan napredak u oblasti zaštite ljudskih prava i čini napore na tom polju. Međutim, jedan od nedostataka koje navodi izvještaj je upravo nedostakat smještajnih kapaciteta. Sprovodeći projekat NIJEDNO DIJETE BEZ ZAŠTITE u četiri lokalne zajednice, svedoci smo da je nedostatak smještajnih kapaciteta problem i u projektom cijanim zajednicama – Bijeljini, Doboju, Zvorniku i Brčko distriktu. Naime, Udruženje „Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin“ je kroz inicijativu za uspostavljanje usluge Prihvatilišta za djecu u riziku Grada Bijeljina preduzelo određene korake koji za cilj imaju uspostavljanje Prihvatilišta koje bi bilo regionalnog karatktera. U tu svrhu formirana je Radna grupa za izradu Elaborata o opravdanosti uspostavljanja Prihvatilišta, Elaborat je izrađen, predstavljen Skupštini Grada Bijeljina, a odluka o izgradnji Prihvatilišta usvojena na Skupštini Grada Bijeljina. Nadamo se da će naša nastojanja dovesti do krajnjeg cilja, a to je adekvatna zaštita za djecu koja su u riziku i kojima je taj vid zaštite neophodan.