Nijedno dijete bez zaštite – unapređenje mehanizama za prevenciju trgovine djecom i zaštitu djece potencijalnih žrtava trgovine ljudima – USAID Inspire

Referalni mehanizmi za zaštitu djece žrtava trgovine ljudima i potencijalnih žrtava trgovine
ljudima u BIH su efikasni, funkcionalni i u mogućnosti da djeci žtrvama trgovine ljudima pruže
zaštitu u skladu sa njihovim potrebama. Ovo je, takoreći, regionalni projekat koji okuplja 4
lokalne zajednice sa ciljem borbe protiv trgovine ljudima sa referalnim mehanizmima koji će
doprinijeti suzbijanju prosjačenja, ekspoatacije djece i trgovine ljudima (sa akcentom na
djecu).