Institucije sa kojima

sarađujemo:

 

Naši partneri

Rezultate koje postižemo ne bi bili mogući da u toku svog dugogodišnjeg rad nismo uspostavili partnerske odnose sa mnogim institucijama na državnom, entitetom i lokalnim nivoima, kao i velikim brojem nevladinih organizacija.

Ministarstvo sigurnosti BIH i Odjeljenje za borbu protiv trgovine ljudima

Otaharin je svoju posvećenost borbi protiv trgovine ljudima, sa posebnim akcentom na borbu protiv trgovine djecom. U svojim nastojanjima za unapređenje sistemskog odgovora u slučajevima trgovine djecom sarađujemo sa Odjeljenjem za borbu protiv trgovine ljudima i redovno ih izveštavamo o aktivnostim i situaciji na terenu.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BIH je nadležno ministarstvo za unapređenje položaja i zaštite prava manjina u BiH. Ovo Ministarstvo provodi različite aktivnosti koje su usmjerene na unapređenje položaja nacionalnih manjina, a prije svega pripadnika romske populacije. Ministarstvo je nadležno za izradu i provođenje Akcionih planova za unapređenje uključivanja Roma u BIH. Otaharin redovno aktivno učestvuje u izradi Akcionih planova, ali i u provođenju programa za zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje koji su namijenjeni unapređenje položaja i društvenog uključivanja Roma u BiH.

Ministarstvo prosvjete i kulture RS

Posebno smo ponosni na izradu Akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma u Republici Srpskoj koji je izrađen na inicijativu Otaharin. U izradi Akcionog plana su pored Ministarstva prosvjete i kulture RS učestvovali i predstavnici Odbora za Rome i romskih i prolomskih nevladinih organizacija. Ovaj Akcioni plan je bitan korak u unaprjeđenju pristupa obrazovanju za Rome i Romkinje svih uzrasta i prevenciju ranog odustajanja od obrazovanja.

JU Ombudsman za djecu RS

Od osnivanja JU Ombudsman za djecu RS Otaharin je uspostavio saradnju sa ovom javnom ustanovom koja se bavi zaštitom dječijih prava. Posebno je ova saradnja intenzivirana po otvaranju područne kancelarije JU Ombudsman za djecu RS u Bijeljini. Pristupačnost ove bitne institucije našim korisnicima, ali i spremnost da podrži naša nastojanja u unapređenju pristupa dječijim pravima za djecu romske nacionalnosti veoma nam je značajana.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Otaharin redovno komunicira i sarađuje sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske po pitanjima unapređenja zapošljavanja Roma i Romkinja, ali i unapređenju njihove konkurentnosti na tržištu rada.

Gender centar Vlade Republike Srpske

Imajući u vidu činjenicu da su žene i djevojčice Romkinje višestruko marginalizovane i diskriminisane za nas je veoma bitno da informacije o stanju rodne ravnopravnosti u romskim zajednicam redovno dijelimo sa referentnom institucijom za zaštitu i unapređenje ravnopravnost polova u Republici Srpskoj.

7. Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina

Aktivnosti projekta “Vršnjačka edukacij”, pod nazivom “Zaplovimo zajedno”, pored Osnovne škole Jovan Dučić, sprovode se i u Poljoprivrednoj i medicinskoj školi.

JU Javni fond za dečiju zaštitu Republike Srpske

Dugi niz godina Otaharin sarađuje sa Javnim fondom za dječiju zaštitu RS prije svega kroz projekat „Socijalizacija djece Republike Srpske“ koji omogućava djece iz socijalno ugroženih porodica da o trošku Javnog fonda ljetuju na obali Jadranskog mora. Ovaj projekat je veoma bitan za unapređenje socijalizacije djece koja pripadaju romskoj nacionalnoj manjini.

Grad Bijeljina

Od osnivanja Otaharina, Grad Bijeljina je prepoznao naš rad, zalaganje i rezultate kao bitne ne samo za korisnike naših usluga nego i za cijelu lokalnu zajednicu. Otaharin je dobitnik Zlatne značke i Nagrade Grada Bijeljina. Sa Gradom Bijeljina Otaharin ima potpisan opšti Memorandum o saradnji i Memorandum o saradnji na provođenju projekta “NI JEDNO DIJETE BEZ ZAŠTITE- unapređenje mehanizama za prevenciju trgovine djecom i zaštitu djece potencijalnih žrtava/ žrtava trgovine ljudima” koji je finansiran od strane USAID-a. U proteklih 17 godina Grada Bijeljina i Otaharin su zajednički proveli veliki broj projekata i aktivnosti koji su usmjereni na unapređenje društvene uključenosti Roma i Romkinja svih uzrasta. Posebno naglašavamo projekte stambenog zbrinjavanja Roma i Romkinja, osnivanje Kancelarije za manjine,kako i uspostavljene i izgradnja referalnih mehanizam za unapređenje zaštite bezbjednosti i dječijih prava djece u riziku da postanu žrtve krivičnih djela.

Grad Doboj

U okviru dva jako važna projekta za našu organizaciju, imamo podršku predstavnika Grada Doboja i predstavnika/ca institucija od značaja iz Grada Doboja. Naime, kroz USAID projekat “NIJEDNO DIJETE BEZ ZAŠTITE- unapređenje mehanizama za prevenciju trgovine djecom i zaštitu djece potencijalnih žrtava/ žrtava trgovine ljudima”. Takođe, u okviru projekta „Primjena sveobuhvatnog socio-ekološkog i modela zasnovanog na aktivnom učešću zajednica u eliminaciji nasilja nad ženama u BiH“ primjenjujemo Akcioni plan za Zajednice koje brinu, gdje predstavnici institucija od značaja, učestvuju u suzbijanju mlaoljetničkog i svakog drugog oblika nasilja.

Grad Zvornik

Grad Zvornik je jedan od partnera koji je takođe uključen kroz jedan od najvažnijih projekata našeg Udruženja, a to je USAID projekat “NIJEDNO DIJETE BEZ ZAŠTITE- unapređenje mehanizama za prevenciju trgovine djecom i zaštitu djece potencijalnih žrtava/ žrtava trgovine ljudima”. Proces stvaranje Radne grupe za zaštitu bezbijednosti djeteta je i cilj ove saradnje.

Brčko Distrikt

Kao i Grad Zvornih, Brčko distrikt predstavlja partnere koji učestvuju u USAID projektu “NIJEDNO DIJETE BEZ ZAŠTITE- unapređenje mehanizama za prevenciju trgovine djecom i zaštitu djece potencijalnih žrtava/ žrtava trgovine ljudima”. Takođe, osnovni cilj je stvaranje Radne grupe za zaštitu bezbijednosti po uzoru na Radnu grupu koja funkcioniše u našem Gradu.

Centar za socijalni rad Bijeljina

Od najranijih aktivnosti našeg Udruženja, njegujemo saradnju sa Centrom za socijalni rad, kao i sa pojedincima, odnosno predstavnicima/cama ove ustanove. Pored učešća u Radnoj grupi za prevenciju nasilja nad djecom, odnosno Radnoj grupi za zaštitu bezbjednosti djece, predstavnici/ce Centra su i Mobilnom interventnom timu kao alatu za praćenje djece u obrazovnom sistemu u našem Gradu. Takođe, aktivnosti kao podjela humanitarne pomoći i sa naše i sa strance Centra je u velikoj mjeri komplementarna.

Policijska uprava Bijeljina

Policijska uprava Bijeljina, ali i područna policijska uprava u Janji, predstavljaju snažne partnere u velikom broju naših aktivnosti, prvenstveno u prevenciji prosjačenja i zaštite i sigurnosti naših korisnika/ca. Takođe, učestvuju u našoj Radnoj grupi za zaštitu bezbjednosti djece, ali imaju i svoje predstavnike u dva programa, odnosno u okviru projekta „Primjena sveobuhvatnog socio-ekološkog i modela zasnovanog na aktivnom učešću zajednica u eliminaciji nasilja nad ženama u BiH“ i u projektu “NIJEDNO DIJETE BEZ ZAŠTITE- unapređenje mehanizama za prevenciju trgovine djecom i zaštitu djece potencijalnih žrtava/ žrtava trgovine ljudima”.

Bolnica „Sveti vračevi“ Bijeljina

Dom zdravlja Bijeljina

U okviru ove saradnje, po prirodi rada partnera, fokusirani smo na zdravstvenu zaštitu naših korisnika/ca. Tokom pandemije COVID-19 organizovali smo vakcinaciju za zainteresovane članove zajednice. U saradnji sa Domom zdravlja, na godišnjem nivou se organizuje ginekološki pregleda za žene iz zajednice, a uspješno smo organizovali i vakcinaciju djece koja trebaju da krenu u školu.

Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina

Jedna od 3 škole izvrsnoti u Republici Srpskoj, jeste i Poljoprivredna i medicinska škola kao jedan od najvažnijih partnera naše organizacije. Pored toga što uvijek imamo najveći broj srednjoškolaca iz zajednice upravo u ovoj školi, sa predstavnicima škole sarađujemo i kroz projekat „Primjena sveobuhvatnog socio-ekološkog i modela zasnovanog na aktivnom učešću zajednica u eliminaciji nasilja nad ženama u BiH“ u partnerstvu sa Institutom za populaciju i razvoj. Najveći broj našoh volontera, odnosno volontera Budi muško kluba je upravo iz ove škole, koja pokazuje sjajno interesovanje za neformalno obrazovanje svojih učenika/ca.

Gradska organizacija Crvenog krsta Bijeljina

Naše humanitarne aktivnosi u saradnji sa Evangelističkom crkovm iz Grozberena, ne bi bila potpuna bez saradnje sa Crvenim krstom iz Bijeljine. Važno je naglasiti i to, da u okviru humanitarnih aktivnosti Crvenog krsta, naši korisnici nikada nisu zapostavljeni, tako da uvijek možemo da računamo na svesrdnu humanitarnu pomoć našeg Crvenog krsta.

Saradnja sa lokalnim zajednicama:

 

Svi su upoznati o radu našeg udruženja. Imamo Dnevni centar u blizini romskih zajednica (Tombak, Divlji Zapad, Čopor) i imamo svaki dan obaveze prema našoj ciljnoj grupi. Oni znaju šta mogu dobiti kroz naše usluge u Dnevnom centru i administrativne kancelarije u centru grada. Ove zajednice nisu jedine koje su u saradnji sa našim Udruženjem (u smislu usluga koje možemo pružiti). Imamo odličnu saradnju sa predsjednicima MZ Vuk Karadžić i Bogdanović plac u kojima imamo dosta naših korisnika.

Donatori i partneri:

Prikupljena stručna i finansijska sredstva: