Naša obaveza i odgovornost – Međunarodni dan djeteta

Međunarodni dan djeteta

Na današnji dan, 20.11, kada obilježavamo Međunarodni dan djeteta, želimo još jednom da se podsjetimo kolika je važnost zaštite djece i dječijih ljudskih prava, kao i na činjenicu da u našem društvu živi veliki broj djece koja nisu dovoljno zaštićena. Odgovornost za zaštitu njihovog najboljeg interesa je na svima nama, institucijama, nevladinim organizacijama i svakom građaninu i građanki.

Prema evidenciji UG „Otaharin“ na području grada Bijeljina živi živi 187  romskih porodica u kojima živi 345 djece , a čak 90% tih porodica je socijalno i ekonomski ugroženo. Mahom višečlane porodice koje inače jedva preživljavaju, dodatno je pogodila situacija sa epidemijom virusa COVID-19.  Na godišnjem nivou UG „Otaharin“ kroz Dnevni centar za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u riziku da to postanu pruži oko 6500 socijalnih usluga namjenjenih djeci u riziku.

Situacija u romskim naseljima

Podaci iz 2020. godine ukazuju da je od 345 djece koja žive u romskoj zajednici u Bijeljini, njih čak 60 prinuđeno na prosjačenje. Pored toga, u periodu od 2017. do 2020.godine na osnovu evidencija UG „Otaharin“ prijavljeno je 18 slučajeva dječijih brakova.

Međunarodni standardi koji štite prava djece, prepozanju i definišu  opasan dječiji rad na ulici kao rad koji šteti zdravlju, bezbjednosti ili moralu djece. Nažalost, za najveći broj ugrožene romske djece u Bijeljini, ti standardi su samo mrtvo slovo na papiru jer krivična djela koja se vrše na njihovu štetu nisu kvalifikovana kao trgovina djecom čime se položaj i patnja ove djece banalizuje, a djeca ne dobijaju zaštitu koja je propisana za žrtve trgovine ljudima.

Opasan dječiji rad često se javlja istovremeno sa drugim oblicima najgoreg dječijeg rada (ropstvo ili praksa slična ropstvu, korišćenje djece za komercijalnu seksualnu eksploataciju, uključivanje djece u distribuciju narkotika i sl).

Projekat “Društvena uključenost i integracija romske djece”

Кroz projekat „Društvena uključenost i integracija romske djece“ koji je podržan od strane Ambasade Кraljevine Holandije u BiH, UG „Otaharin“ je aktivno radilo na prikupljanju i analizi svih relevantnih podataka koji su vezani za zaštitu bezbjednosti djece u Gradu Bijeljina, te je u proteklih godinu dana izvršilo Procjenu mehanizama zaštite bezbjednosti djece u Bijeljini, izradilo Elaborat o potrebama, standardima i modelima uspostavljanja usluge prihvatilišta za djecu bez adekvatnog roditeljskog staranja i u  riziku da postanu žrtve krivičnih djela na području Grada Bijeljina, te sprovelo Istraživanje o prosjačenju kao društvenoj pojavi na području Grada Bijeljina.

Sve analize, zaključci i preporuke ukazuju da je u Gradu Bijeljina urađeno mnogo kako bi se uspostavili referalni mehanizmi za zaštitu bezbjednosti djece, ali da je i pored svih uloženih napora i dalje upitna potpuna zaštita djece koja su žrtve eksploatacije, nasilja i/ili nekih drugih krivičnih djela prevashodno zbog nedostatka smještajnih kapaciteta  i ustanova socijalnog staranja koji bi služili da se djeca izdvoje iz sredine koja ih ugrožava i da se  nadležnim institucijama pruži mogućnost i vrijeme da sprovedu neophodne postupke kako bi se najbolji interes djeteta zaštite.

Skupština Grada Bijeljina je na zasjedanju 12.102020.godine  usvojila inicijative UG “Otaharin” za osnivanje PRIHVATILIŠTA  ZA DJECU BEZ ADEКVATNOG RODITELJSКOG STARANJA I КOJA SU U RIZIКU DA POSTANU ŽRTVE КRIVIČNIH DJELA.

Neophodno je da se ulože napori svih članova zajednice ne samo profesionalaca i aktivista nevladinih organizacija, nego i svih građana Grada Bijeljina kako bi se negativne prakse kao što je eksploatacija djece prekinule, a djeci koja su izložena nasilju, eksploataciji i drugim krivičnim djelima budu zaštićena, sklonjena sa ulice i iz drugih sredina gdje je njihova bezbjednost ugrožena.

Učinimo sve što je u našoj moći da Grad Bijeljina bude grad bezbjedan za svako dijete, a sva djeca budu jednako zaštićena!

Obavještenje za medije