JAVNI KONKURS – Angažman facilitatora za razvoj zajednice

Udruženje “Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin”iz Bijeljine, raspisuje javni konkurs za angažovanje facilitatora za razvoj zajednice u okviru projekta “Integralni pristup kroz socijalnu inkluziju” (IASI) koji se implementira u saradnji sa organizacijom CARITAS Švicarske.

 

Informacije o projektu:

 

Projekat “Integralni pristup kroz socijalnu inkluziju” (IASI) implementira se u saradnji sa organizacijom CARITAS Švicarske na dvije lokacije, u Opštini Kakanj i Gradu Bijeljini. Krajnji cilj projekta je ekonomska, društvena i politička uključenost posebno ranjivih i isključenih grupa koja umanjuje siromaštvo, ublažava pritisak migracija in a taj način poboljšavaju životne uslove. Integralni pristup se sastoji od svih važnih faktora za efikasnu uključenost najranjivih grupa:

 

        Socijalna uključenost na svim nivoima obrazovanja i sticanja zanimanja

        Bliska saradnja sa predstavnicima javnog sektora (lokalna vlast) kao i uključenost privatnog sektora koja će omogućiti i promovisati održivo i sigurno kreiranje novih radnih mjesta.

        Pristup izgradnji zajednice omogućava da ciljne grupe (Rom ii druge ranjive grupe) djeluju zajedno, iskazuju svoje potrebe i interes prema vlastima i kreatorima zakonskih okvira te kao rezultat ostvaraju svoja osnovna ustavna prava.

 

Opis poslova:

 

 

Osnovni cilj angažmana facilitatora jeste pomoć članovima zajednice ka stvaranju organizovane zajednice koja je sposobna da identifikuje opšte probleme zajednice te samostalno rješavanje identifikovanih problema.

 

Detalji u pozivu ispod: 

  •