Dnevni centar za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u rizuku da to postanu je osnovan u oktobru 2014. godine u okviru Centra za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja “Otaharin” Bijeljina uz podršku Save the Children, partnerske organizacije. Iz godine u godinu broj usluga Dnevnog centra se povećavao, stručno usavršavanje radnika i prilika za nova radna mjesta je nešto što je ovoj Organizaciju dovelo do prepozantljivosti i na lokalnom ali i na reginaonalnom nivou. Direktna podrška korisnicima je jedna od najsnažnijih karika u pružanju svakodnevnih usluga Dnevnog centra što je dovelo do izgradnje apsolutnog povjerenja u saradnji sa donatorima i institucijama. Korisnici usluga u Centru ne samo da su porepoznali Ustanovu kojoj se obraćaju za pomoć nego su izgrađene relacije povjerenja i relacije podržavajućeg karaktera u svim oblastima jedne porodice, i jednog bića. To povjerenje predstavlja zapravo i ključ opstanka Dnevnog centra, koji se u romskoj zajednici prepozanje kao sigurno mjesto za korisnike, kao sigurni dom u kom se mogu osjećati prijatno i prihvaćeno. Kadar Dnevnog centra je prošao kroz niz obuka za rad sa ciljnom grupom što je dovelo do povećane operativnosti na terenu, bolji reakcija sa ključnim postulatom apsolutne participacije korisnika usliga (i djece i odraslih). Svakodnevno naš Dnevni centar za djecu koja žive i/ili rade na ulici i koja su u riziku da to postanu kroz realizaciju različitih projektnih aktivnosti pruža podršku korisnicima iz sljedećih oblasti:

Naša misija je povećanje stepena obrazovane, socijalne i ekonomske intergacije i inkuzije ranjivih i marginalizovanih grupa, kroz profesionalan, posvećen i inovativan rad, prepoznatljivost i kredibilitet.