Danas slavimo Međunarodni dan Roma

8. aprila slavimo 50. Međunarodni dan Roma!

Iako korjeni romskog aktivizma sežu u 19. vijek, 8. april 1971. godine predstavlja prekretnicu za romske zajednice širom sveta. Tek kada su aktivisti svoju borbu preselili na međunarodno poprište prvim Svetskim kongresom Roma održanim u blizini Londona. Dan za nas znači proslavu naše kulture, jezika i izdržljivosti da bismo održali svoj identitet na životu. Prvi kongres promovisao je romske simbole koji se koriste kao alati za ujedinjenje i političku mobilizaciju. Poput krovnog izraza „Romi“, romske zastave, slogana Opre Roma! (Romi ustaju!) Naša himna (Đelem Đelem) i nacionalni dan (8. april – Međunarodni dan Roma).

Kongres je bio katalizator nove generacije romskih aktivista koji su zajedno radili u borbi protiv anticiganizma koji doživljavamo iz dana u dan.

Od ropstva do sponzorisanih politika istrebljenja i iskorenjivanja naše tradicionalne kulture, preko prisilnog naseljavanja i preseljenja, etničkog čišćenja, asimilacije i sterilizacije Romkinja, svi ovi progoni doveli su do trenutne situacije Roma širom svjeta, gde smo i dalje bili percipirane na dehumanizacijski način, manje vrjedne i lake žrtve govora mržnje, rasističkog nasilja i policijskog zlostavljanja i svakodnevne diskriminacije u svim oblastima našeg života.

Danas, kada 80% Roma i srodnih grupa živi u riziku od siromaštva, a govor mržnje i viktimizacija Roma samo su se povećali tokom pandemije Covid-19. Moramo nastaviti borbu svojih predaka i čvrsto se boriti protiv anticiganizma.

Da bi iskorijenili anticiganizma, naša mreža organizacija civilnog društva, naši prijatelji i čitav romski pokret moraju zajedno raditi na osnaživanju romskih zajednica. Da se zalažu za svoja prava, da podižu svijest o našoj situaciji među neromima. Da zahtijevaju da pravosudni sistem identifikuje i progoni zločine protiv nas i zalaže se za strukturne promjene.

Iako možemo biti ponosni na svoju kulturu, istoriju, lična dostignuća i političke uspjehe, poput povećanog prepoznavanja anticiganzima među institucijama i nekim nacionalnim vladama i snažnijeg Strateškog okvira EU za Rome koji u srž stavlja borbu protiv anticiganiziam, još uvek postoji veoma dug put da bi se postigla rasna jednakost za Rome, Sinte, Putnike i druge srodne grupe.

Na ovaj važan dan tražimo od evropskih institucija da:

 • Dalje razvijajte smjernice za prepoznavanje i djelovanje protiv određenih oblika rasizma, uključujući anticiganizam.
 • Stvori sinergiju između EU i nacionalnih politika i zakonodavnog razvoja o određenim oblicima rasizma.
 • Snažno istupite protiv bilo kakvih pokušaja etničkog profiliranja i okrivljivanja Roma i drugih manjina tokom pandemije i osigurajte da odgovori država na Covid-19 ne čine određene populacije ranjivijima na rasističko nasilje i diskriminaciju.
 • Osigurajte sprovođenje Akcionog plana evropskog stuba socijalnih prava. Iz razloga da evropski Romi ne bi bili izostavljeni i da bi Covid-19 paketi EU za oporavak stigli do Roma
 • Dalje investirajte u mapiranje i prikupljanje podataka u vezi sa pristupom pravima i uslugama i izgradnji kapaciteta romskog civilnog društva. Da aktivno učestvuje u dizajniranju, sprovođenju, praćenju i evaluaciji nacionalnih politika i programa relevantnih za Rome.

Tražimo od nacionalnih vlada, u skladu sa novim predstojećim strateškim okvirom i političkim akcijama za Rome, da:

 • Rade na promjeni narativa o Romima i uspostavljaju mjere koje će na pozitivan i osnažujući način, odražavajući demokratska društva, vladavinu zakona i poštovanje ljudskih prava podržati uklučivanje Roma.
 • Dati prioritet prepoznavanju i borbi protiv anticiganiziam i diskriminacije, segregacije u obrazovanju i stanovanju i antiromskih predrasuda i stereotipa.
 • Promovisati svest o istoriji, kulturi, priznavanju i pomirenju, Romima dati mogućnost da sami sebe predstavljaju.
 • Osigurati da se EU i nacionalni fondovi koriste za inkluzivnu glavnu reformu politike, ciljanu akciju i komunikaciju za ravnopravnost, uključivanje i učešće Roma.
 • Osigurati puno i efikasno učešće romskog i (pro) romskog civilnog društva na svim nivoima i u svim fazama NSF dizajna, sprovođenja, praćenja i evaluacije.
 • Osigurati odgovarajući odgovor i finansiranje na posebne rizike sa kojima se suočavaju Romi. Kao i srodne zajednice usljed pandemije Covid-19 i uključivanja i uključivanja romskih zajednica u socijalne i ekonomske politike. Takođe i u programe koji se primenjuju u cilju rešavanja uticaja pandemije.

I tražimo od naših neromskih prijatelja, komšija, kolega i drugih da:

 • Preispitujte sopstvene pristrasnosti i stereotipe protiv Roma.• Ukažite na anticiganizam kada vidite da se dešava.
 • Edukujte se i učite o istoriji Roma.
 • Ne upotrebljavajte rasističke psovke protiv nas.
 • Ne govorite u naše ime, već nam dajte prostora da govorimo i pojačamo svoj glas.
 • Slavite sa nama našu romsku kulturu, istoriju i uzore, ne samo na Međunarodni dan Roma, nego i tokom ostatka godine.
Copyright © 2020 European Roma Grassroots Organisations Network (ERGO Network), All rights reserved. 

European Roma Grassroots Organisations Network (ERGO Network)
Rue d’ Edimbourg 26
1050 Brussels
Belgium

info@ergonetwork.org