Institucionalna podrška i jačanje kapaciteta Otaharina

Kontinuirana podrška ženskog romskog aktivizma kroz podršku ženskoh romskoj zajednici Udruženja žena „Romkinja“ ,

Razvoj kapaciteta UG „Otaharin“ kroz unapređenje kapaciteta, promociju rada i rezultata udruženja, umrežavanje i izgradnju partnerstava sa privatnim sektorom i institucijama sistema.

Programske aktivnosti koje su definisane pored bazične podrške su promocija i osnaživanje ženskog romskoh aktivizma, podrška Udrženju žena “Romkinja”, ISO standardizacija, fundrising i podrška razvoju plasteničke proizvodnje. Ovaj projekat, odnoso podrška našem udruženju jedna je od najvažnijih i krucijalnih za naš rad, a samim tim i za pružanje usluga našim korisnicima.

Socijalna inkluzija kroz timske sportove i obrazovanje

Projekat doprinosi društvenoj uključenosti romske djece i druge djece u riziku i podržava djecu da postignu svoj puni potencijala

Specifični ciljevi projekta su:

  • unapređenje formalnog obrazovanja i društvenih vještina djece, kroz fudbal
  • roditelji prihvataju i primjenjuju standard pozitivnog roditeljstva
  • unapređene finansijska održivost projekta  

Ovaj projekat je koncipiran na taj način, da čini sveobuhvatini pristup podrške za mlade, ali i za njhove roditelje. Mogućnost učešće na fudbalskim treninzima otvara nove mogućnosti, odnosno podrške, kao što su užina, edukativne radionice u Dnevnom centru, nova sportska oprema, oprema i udžbenici za školu, ali i odvojeni fond za porodice djece koja su redovna na treninzima i u školi.

Unapređenjem kapaciteta ka samoodrživosti socijalnih usluga

Cilj projekta je da se kroz unapređenje kapaciteta UG „Otaharin“ za pružanje socijalnih usluga i provođenje programa obezbjedi institucionalana prihvaćenost ovih aktivnosti organizacije i dostigne nivo djelatnosti koji će biti pogodan za akreditovanje, ali i da se kroz razvoj socijalnog preduzetništva u krajnjem cilju postigne samoodrživost organizacije i unapređenje kvaliteteta života korisnika usluga koje UG „ Otaharin“ pruža. Ovaj projekat je logična nadogradnja na dugogodišnje iskustvo i naučene lekcije UG „Otaharin“ u radu sa marginalizovanim i ranjivim grupama stanovništva. Socijalne usluge koje su prijeko potrebne ovim kategorijama stanovništva od strane države su nedovoljne i veliki teret socijalnih usluga pada na trete nevladinih organizacije, a u isto vrijeme država pokazuje malo volje kada dođe do potrebe da se finansiraju ili sufinansiraju socijalne usluga za marginalizovane i ranjive kategorije. Imajući to u vidu UG „Otaharin“ je pristupila razvijanju integrisanih programa inkluzije. Integrisani programi inkluzije su sveobuhvatniji i pružaju bolje šanse za uspješnu inkluziju korisnika. Naravno samim tim što su sveobuhvatniji ovi programi su i zahtjevniji u smislu neophodnih resursa za njihovo provođenje.

Znanjem i prevencijom do zdravlja – Institut za javno zdravstvo

Ovim projektom bavićemo se segmentom zdravstvene zaštite kod Roma. Kvalitetan pristup i direktan kontakt sa ciljnom grupom doprinijeće kvalitetnijem pristupu zdrvastvene zaštite i osiguranja, ali prije svega konkretnom rješavanju pojedinih problema kao što je imunizacija djece, problem koji se pretapa u dogmu zbog neopravdanih sumnja u djelovanje vakcina. Isto tako, mapiranjem ćemo doprinijeti stvaranju zdrastvenih kartona kod ciljne grupe i time ćemo olakšati sistem praćenja zdravstvenog razvoja djece.
Pored toga, mapiranje kroz medijatorski pristup, može da poveća šansu, odnosno da poveća broj korisnika koji će pristupiti zdravstvenom sistemu kroz pružanje kvalitetnih informacija o pravima regulisanim Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.
Žene, kao jedne od korisnica ovog projekta, steći će neophodne informacije i znanje za održavanje zdravlja, kako sebe, tako i svoje porodice (sa akcentom na djecu). Kroz savjetovanje, radionice i informisanje, dobiće priliku da svoju svijest o važnosti preventivnog pristupa očuvanja zdravlja postave na visok nivo prioriteta.
Važno je naglasiti da će učešće kao partner u projektu imati i Udruženje žena „Romkinja“, Udruženje koje ima iskustvo u radu sa ženama i edukaciji žena

UN Women Regional Project – Bibija

Projekat je usredsređen na objedinjavanje glasova protiv nasilja građana, žena, nacionalnih i lokalnih nevladinih organizacija, stručnjaka, branitelja ljudskih prava, aktivista civilnog društva i nacionalnih institucija koje rade na pitanjima Roma i rodnim pitanjima.
U tom pravcu, opšti cilj projekta je da doprinese razvoju mjera usmjerenih na višestruke, presečene nejednakosti i druge oblike diskriminacije i nasilja nad Romkinjama.
Specifični cilj projekta je: Jačanje glasova žena Romkinja za praćenje, izveštavanje i zalaganje za sprovođenje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (poznate i kao Istanbulska konvencija) i Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW).
NVO koje su aktivne u sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama su ključni akteri u praćenju i primeni CEDAW-a i Istanbulske konvencije. U okviru ovog projekta podržaćemo lokalne nevladine organizacije da ispune svoju ulogu u skladu sa GREVIO preporukama.

Sportom do socijalnih promjena i obrazvanja

Ovim projektom planiramo direktno uključiti 84 romske djece (70%) i 36 (30%) ne-romske djece koja su u stanju socijalne potrebe i / ili su korisnici Dnevnog centra za djecu koja žive ili rade na ulici ili su u riziku da postanu, starosti 6 – 18 godina starosti. I romska i neromska djeca dolaze iz socijalno ugroženih i / ili disfunkcionalnih porodica, korisnici su DC-a i sudjeluju u  aktivnostima. Romska djeca dolaze iz romskih naselja, dok neromska djeca koje će biti uključena u projekat takođe žive u njihovoj blizini te su iz tog razloga izabrani kao prikladani za ciljnu grupu. Projektom je planirano uključiti i 80 roditelja direktnih korisnika, barem jednog roditelja svakog djeteta , uzimajući u obzir da postoji mnogo roditelja s više od jednog djeteta koji će se uključitii u projektne aktivnosti. Od ukupnog broja roditelja 30%  neromi. 60 djece koja redovno pohađaju sportske aktivnosti , aktivnosti u organizaciji Dnevnog centra, koji pokazuju napredak i interes za rad,  i koji redovno idu u školu će dobijati mjesečne stipendije. Školski materijal će se obezbijediti (dva puta u toku projekta, na početku svake školske godine) za djecu koja redovno pohađaju sportske i druge aktivnosti u organizaciji u DC-a i koji redovno pohađaju školu.

Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog društva na zapadnom Balkanu i Turskoj

Opšti cilj projekta je uspostaviti konstruktivan i sistematičan dijalog između lokalnih i nacionalnih vlasti i romskih nevladinih organizacija u cilju poboljšanja politika za integraciju Roma, socijalnu inkluziju, antidiskriminaciju, međuetnički dijalog, socio-ekonomski razvoj i građanska prava.

Specifični cilj 1: jačati profesionalni kapacitet, legitimitet i odgovornost (pro)romskih NVO i unaprijediti njihovo dugoročno strateško organizaciono planiranje.
Specifični cilj 2: podizanje svesti o modelskim pristupima za inkluziju Roma (putevi van socijalne isključenosti) i postizanje strukturnih promjena u lokalnim javnim politikama stvaranjem strateških partnerstava sa drugim civilnim društvom, lokalnim institucijama, opštinama i drugim zainteresovanim stranama.
Specifični cilj 3: doprinijeti efikasnijim politikama i držati vlade odgovornim za razvoj politika, donošenje odluka i implementaciju. Specifični cilj 4: podsticanje redovnog umrežavanja (pro) romskih OCD na regionalnom i nivou EU i olakšati razmjenu znanja, vještina i veza, te povećati i proširiti njihov uticaj na kampanje i zagovaranje.

 

Inicijativa mladića – Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavajući rodne stereotipe

Projekat ,Inicijativa mladića – Promovisanje zdravijeg životnog stila među mladima u Bosni i Hercegovini osporavajući rodne stereotipe“ Tokom realizacije projekta, predviđeno je da svaki razred u prethodnoj 2016./2017. godini koji je prošao I ciklus radionica da prođe i ove 2017. godine preostalih 5 radionica iz II ciklusa, planirano je da svaki razred prođe 10 radionica, u I ciklusu 5 a preostalih 5 u II ciklusu.

Cilj projekta je probuditi svijest vršnjaka iz srednje ,,Poljoprivredne i medicinske škole” Bijeljina o zdravom načinu života.

Planirani rezultati su da se probudi svijest o štetnim dejstvima kao što su: Psiho aktivne supstance i o samoj važnosti nasilja, koliko je to zapravo učestalo kod nas i kako možemo promijeniti stanje i na koji način.

Share This