Kreiranje okruženja za društvenu uključenost – ENVISION

 • Kroz radionice / sastanke u Dnevnom centru, iz mjeseca u mjesec, podižemo svijest djece i roditelja o štetnim efektima i rizicima rada na ulici, važnosti obrazovanja i promociji Dnevnog centra kao sigurnog mjesta za djecu i njihove roditelje. Broj korisnika dnevnog centra kontinuirano raste. U ovom periodu godine imamo ukupno 268 korisnika – 112 aktivnih u smislu dolazaka i posjeta Dnevnom centru. U cilju poboljšanja provođenja projekta, nastavljena je dobra saradnja sa gradskim institucijama (Centar za socijalni rad, škole, Dom zdravlja, Javni fond za zaštitu djece, Policija, Gradska uprava)
 • Dnevni centar je prepoznat u zajednici kao sigurno mjesto za djecu koja žive i rade na ulici, gdje značajan broj korisnika odlučuje da se prvenstveno obrati nama umjesto javnim institucijama. Saradnja je uspostavljena sa sledećim institucijama i organizacijama: Centar za javnu bezbednost, Centar za socijalni rad, Gradska uprava, škole (5 osnovnih i 3 srednje), Vrtić Čika Jova Zmaj, zdravstvene ustanove, Javni fond za dječiju zaštitu, Udruženje žena „Romkinja“ , EKO-put, Udruženje ARTA i Kancelarija za nacionalne manjine Grada Bijeljina.
 • Organizovane su 4 posjete Mobilnog interventnog tima – posjetili smo 30 različitih porodica sa 80 djece upisanih u školski sistem. Potvrda o pohađanju škole ovih učenika došloa je direktno od škola koju ova djeca pohađaju.
 • Terenski rad se pokazao kao odličan način za identifikaciju potencijalnih korisnika. Zbog čestih odlazaka u inostranstvo i čestih povrataka u Bosnu i Hercegovinu, korisnici trebaju podršku i vođstvo terenskih radnika ka uslugama Dnevnog centra. Dnevni centar je mjesto gdje povratnici iz inostranstva dobijaju prvu pomoć u vidu odjeće, posteljine, pomoć da se djeca upišu u školu, a zatim se dodeljuju udžbenike i školski materijal.

Mehanizmi upućivanja kao direktna podrška socijalno ugroženim osobama

– Saradnja između lokalnih institucija i organizacija civilnog društva je ojačana i dalje razvijena kroz promociju multidisciplinarnog pristupa u odgovarajućim zajednicama: Kroz koordiniranje i unapređenje rada referelanih mehanizama posebno Mobilnog interventnog tima i Radne grupe za zaštitu bezbijednosti djece. To su dva segmenta  u okviru referalnih mehanizama koje okupljaju relevantne činioce socijalne podrške marginalizovanim grupama.

– Help / Info desk za povratnike je uspostavljen i promovisan u zajednicama:Ukupno 74 osobe je potražilo pomoć i informacije na aktivnim info pultovima u Bijeljini i Živinicama. Veći broj ovih osoba je došlo samo inicijativno dok je njih manji broj upućen od strane institucija

– Poboljšana je direktna pomoć djeci koja žive i / ili rade na ulici ili su u riziku da to postanu: Kroz direktnu pomoć implementacijom ovog projekta, omogućene su pojačana djelovanja u okviru usluga Dnevnog centra za djecu. Od jula 2018. GIZ se direktno uključio u podršci razvoju usluga za djecu. 172 djece (112 dječaka i 60 djevojčica)  je pohađalo radionice. Održano je ukupno 260  radionica za djecu ( edukativnih, kreativnih i higijenskih i zdravstvenih radionica) i 6 raadionica sa roditeljima. Radionici sa roditeljima je prisustvovalo 12 roditelja (2 oca i 10 majki). Raspoređeno je ukupno 415 obroka. Uslugu pranja veša i lične higijene koristlo je 26 pordica. Pružena je psihosocijalna podrška za 41 porodicu, a 12 djece je upisano u prvi razred

– Povećana svijest ciljne grupe o njihovim socijalnim, ljudskim i drugim zakonskim pravima s posebnim naglaskom na mogući veliki broj povratnika uzrokovanih migracijskom krizom i promocijom romske kulture: Tokom juna i jula realizovana je prva kampanja

– U okviru ovog projekta UG „Otaharin“ je pokrenuo inicijativu za formiranje Kancelarija za nacionalne manjine u okviru Gradske uprave Grada Bijeljina. Ovo je prva Kancelarija za nacionalne manjine osnovana u Bosni i Hercegovini.

Sportom do društvene uključenosti i obrazovanja

Bitno je naglasiti da ovaj projekat koristi fudbal kao alat za uključivanje i posebno pripremljen plan rada za unapređenje socijalnih vještina i ličnih kompetencija učesnika. U aktivnosti su uključena romska i ne romska djeca čime se aktivno doprinosi osnaživanju djece i njihovom uključivanju.

U toku 2018. godine u projektne aktivnosti je bilo uključeno 72 djece i 20 roditelja.  Organizovan je 128 fudbalskih treninga koji se organizuju po posebno pripremljenom kurikulumu i podrzumjevaju ne samo sticanje sportskih nego i izgradnju društvenih vještina i jačanje ličnih kompetencija.  Kroz ovaj projekat se unapređuje i pristup obrazovanju obzirom da je jedan od preduslova učešća u sportskom programu redovno pohađanje nastave.

Za djecu i roditelje su organizovane redovne aktivnosti neformalnog obrazovanja u Dnevnom centru . Organizovano je i 68 edukativnih radionica, 35 radionice lične higijene i 25 radionica za roditelje , te obezbjeđen redovan dolazaka djece i većeg broja roditelja u Dnevni centar, Učesnici u projektu su redovno dobijali mjesečne stipendije i sezonski im je obezbjeđena kompletna sportska oprema.

U cilju promovisanja dostignuća naših malih sportista organizovana su 2 sportska događaja i donatorska konferencija u Sarajevo. Naši tim je učestvovao na tri turnira u Tuzli, Sarajevu i Bijeljini. Na turniru ORPHAN Cup u Bijeljini smo osvojili 3. mjesto od 12 ekipa koje su učestvovale.

Društveno uključivanje i integracija romske djece

– Provođenje istraživanja i objavljivanje izvještaja “Procjena kapacitetat za zaštitu bezbjednoti djece u Gradu Bijeljina”

– Organizovanje okruglog stola „Zaštita djece u riziku“

– Provođenje kampanje “Bijeljina – grad bezbjedan za djecu” i lobiranje za podizanje svijesti o potrebama zaštite sigurnosti djece u riziku

– Unapređenje mehanizama i kapaciteta za zaštitu djece u riziku

– potpisivanje  Memoranduma o razumijevanju sa odgovarajućim ministarstvima

– izrada elaborata o neophodnim uslovima za pokretanje prihvatilišta za djecu u riziku

– Konferencija o pravima djeteta

 

 • Ostvareni rezultati: U decembru je izvršena priprema projektnih aktivnosti, formiran projektni tim i definisan plan implementacije aktivnosti u skladu sa projektnom aplikacijom.

Obrazovanje, ja prihvatam

 • Obrazovanjem je deset žena iz Bijeljine i Visokog steklo dodatno znanje iz oblasti koje će im pomoći u karijeri na pokretanju vlastitog biznisa, omogućeno je za deset žena da upišu kurs i dobiju znanje što ćem omogućiti zapošljavanje ili vlastiti biznis,
 • Podijeljeno je 506 paketa školskog pribora, knjiga i torbi za 263 učenika i 243 djevojčice
 • Članovi Mobilnog Interventnog Tima su u redovnim mjesečnim posjetama obilazili porodice učenika sa nekim od problema (neredovan dolazak u školu, loše ponašanje…) pružali savjete i iznalazila moguća rješenja za tekuće probleme. U od oko 80-90% slučajeva porodice su sarađivale. Tokom trajanja projekta izvršen je obilazak deset porodica i obavljeno je ukupno 50 razgovora.
 • U Bijeljini je 64 djece dolazilo na dodatne časove intezivne podrške i kod njih je evidentno da su poboljšali svoje znanje iz srpskog jezika i matematike.

Ekonomsko osnaživanje žena kroz plasteničku proizvodnju (faza I)

 • Izvršena identifikacija 10 korisnica socijalnih usluga, koje su zainteresovane za edukaciju iz oblasti poljoprivrede
 • Dvije žene i jedan muškarac angažovani su na rad u plasteniku kroz plasteničku proizvodnju
 • Na obrađenom zemljištu u i izvan plastenika su primijenjene sve neophodne agrotehničke mjere
 • U vrijerne sjetve zasađeno je povrće (paprike, krastavci i paradajz) i dio prikupljenog uroda je distribuirano korisnicima/korisnicama
 • U periodu avgust – septembar angažovan je konsultant, koji je u saradnji sa projektnim timom i menadžmentom izradio biznis plan

Ekonomsko osnaživanje žena kroz plasteničku proizvodnju (faza II)

 • Identifikovane korisnice su nastavile da primaju socijalne usluge
 • Zaposlene dvije žene Romkinje kroz projekat podrška upošljavanju putem Javnog zavoda zazapošljavanje
 • Provedene sve agrotehničke mjere i obrađeno zemljište
 • U plasteneniku na površini od 500 m² zasađena zelena salata i luk

Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja na ženama

Projekat “Ujedinjeno za zaustavljanje nasilja nad ženama” se provodi u četri zemlje regiona Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini sa ciljem da se prikupe relevanten informacije u kojoj mjeri su međunarodni standardi propisani UN Konvencijom o uklanjanju svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW) i Konvencije Vijeća Evope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska Konvencija) primjenjuju u zaštiti ženskih ljudskih prava Romkinja.  Projekat je podržan od UN Women, a u Bosni i Hercegovini u provođenju ovog projekta učestvuju UG”Otaharin”  kao vodeći nacionalni partner, te UŽ “Nada” iz Kravice, UŽ “Romkinja” iz Bijeljine, UŽ “Romska djevojka” iz Prnjavora, UG “Zemlja djece iz BiH” Tuzla, OI”Budi mi prijatelj” Visoko i CPP “Sensus” Mostar. U toku 2018. godine održan je jedna nacionalni i jedan regionalni sastanak partnera na implementaciji. Provođenje projekta se nastavalja u 2019.g za kada je planirano provođenje istraživanja i izrada Nacionalnog izvještaja o primjeni standarda CEDAW i Istambulske konvencije na zaštitu žena Romkinja

Zaustavljanje nasilja prema ženama: primjena normi, promjena stavova

 • Učešće na treningu za pisanje Alternativnog izvještaja i na validacionoj radionici
 • Prikupljene informacije relevantne za Alternativni izvještaja o primjeni Istambulske konvencije
 • Popunjeni upitnici i dostavljeni za izradu Alternativnog izvještaja

Znanjem i prevencijom do zdravlja

 • U okviru ovog projekta definisan je upitnik čije stavke su sadržale sve bitne informacije o zdravstvenim potrebama mapiranih majki i djece. Stavke u upitniku su se odnosile na sljedeće: posjedovanje ličnih dokumenata, status registracije u službi pordične medicine i kod izabranog ginekologa, zdravstvene potrebe djece i status vakcinacije.
 • U toku projekta za majke je organizovana usluga savjetovanja koju je redovno koristilo 7 majki.
 • U skladu sa potrebama i željama korisnica organizovan su i 4 edukativne radionice sa profesionalcima medicinske struke i redovan terenski rad. Ukupno je održano radionica.
 • Korz mapiranje majki i djece utvrđeno je da od 53 mapirane djece samo 5 je redovno vakcinisana. U dogovoru sa Domom zdravlja organizovana je akcija vakcinisanja djece čiji je rezultata bio da je 31 djete sa neredovnim vakcinacionim statusom imalo sistematski pregled i primilo odgovarajuću vakcinu.
 • Organizovana je i akcija pregleda za mapirane majke u okviru koje je 20 žena Romkinja dobilo kompletan ginekološki pregled i higijenske pakete.
 • Potpisan je Memorandum o saradnji sa Domom zdravlja u Bijeljini

Holistički pristup se pokazao kao značajan kada je u pitanju romska populacija. Sigurniji rezultati se postižu kada se istovremeno radi i sa djecom i roditeljima postižu se značajniji  rezultati. Pojedinačan rad koji ne podrazumjeva sistemsku relaciju i vremensku komponentu, uglavnom nema održivost.

Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini

 • održano 12 radionica radno okupacione obuke za korisnike i zaposlene
 • provedene agrotehničke mjere za unapređenje socijalnog preduzeća, izvršena nabavka neophodnih sredstava u cilju unapređenja proizvodnje i prinosa u plasteniku
 • prikupljena oprema za opremanje resursnog-edukativnog centra
 • održani sastanci sa Zavodom za zapošljavanje RS i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice.

Mladi Romi i Romkinje za prava i inkluziju

 • zaposleno 2 osobe, koje pripadaju maginalizovanim kategorijama društva
 • održan Drugi samit Roma
 • potpisan Memorandum o razumijevanju između Udruženja i opštine Prnjavor
 • revizija lokalnog akcionog plana za uključenje Roma i Romkinja Grada Bijeljina
 • praćenje realizacije projekata, koji su realizovale dvije organizacije, iz Bijeljine i Prnjavora

Bazična podrška i jačanje kapciteta UG Otaharin

 • podržane redovne aktivnosti UGO i izgradnja kapacitetat
 • pružena podrška Udruženju žena „Romkinja“ u provođenju aktivnosti, sticanju znanja i izgradnji kapaciteta
 • održana redovna kontrola ISO standardizacije
 • pružena podrška razvoju socijalnog preduzeća „Agro-plan“ d.o.o.

Obuka za online marketing i utvrđivanje internet stranice UGO

 • zaključen ugovor sa ekspertom za uređenje internet stranice
 • uređen internet stranica Udruženja
 • održana obuka za zaposlene iz oblasti online marketinga
 • izrađena procedura za objavu i SEO optimizaciju

Kampanja za ekonomsko osnaživanje Romkinja u Bijeljini

 • potpisan sporazum o saradnji sa Fakultetom poslovne ekonomije i sprovedeno istraživanja na uzorku od 200 Romkinja
 • formirana radna grupa za izradu lokalnog Akcionog plana zapošljavanja, koji čine relevantne institucije i predstavnici nevladinih organizacija
 • Gradskoj upravi Bijeljina uručena multifunkcionalna oprema za pomoć radu radne grupe.

Obrazovanjem do jednakosti

 • redovno objavljivanje vijesti o projektnim aktivnostima
 • redovan terenski rad
 • realizovan rad Info tačke
 • odrađena medijska promocija projekta.

Snaga mladih raste

– Najvažniji element ovog projekta jesu mladi, mladi koji su uzeli učešće u projektnim aktivnostima kroz svrsishodno zalaganje. Kao važan segment projekta, Omladinska organizacija Senat mladih OMOTE (koja je i nastala zahvaljujući ovom projektu) koja okuplja više od 30 mladih ljudi. Na početku 2018. godine imali smo 37 aktivnih mladih volontera i aktivista koji su uzeli učešće u skoro svim aktivnostima, ali su uzeli učešće i u aktivnostima mimo projekta i mimo naše organizacije ili Senata.

– Kroz ovaj projekat, mladi su imali priliku da prođu niz obuka kako u organizaciji našeg Udruženja, tako i u organizaciji naših partnera na čije smo pozive slali i redovno šaljemo naše volontere i aktiviste.

– Omladinski kamp „Zapali aktivizam IV“ organizovan je u avgustu 2018. godine. Na kampu je učestvovalo 35 mladih ljudi koji su prošli obuke iz Aktivnog učešća i okupljanja mladih, zaštiti od neželjenog materijala na online platformama, o ljudskim pravima i zaštiti životne sredine.

– Krajem ove godine ušli smo u veoma važan proces, koji uključuje direktan rad našeg Udruženja sa vanjskim partnerima, odnosno volonterima. Kroz ovaj projekat pokrenuli smo mentoring program. Ovaj program se realizuje prema modelu programa Stariji brat / starija sestra

– Kako bi promovisali zdrave teme za mlade, sa akcentom na mlade Roma, nekoliko godina unazad promovišemo Info tačku koja predstavlja punkt za informisanje za mlade. Info tačku čine dva koordinatora koji su angažovani da dva sata dnevno provedu u prostojima Dnevnog centra, ali i u prostorijama Senata OMOTE kako bi mladima dali mogućnost da se informišu o svim temama za mlade, počevši od seksualno-reproduktivnog zdravlja, štetnih uticaja loših navika, rizičnog ponašanja do trgovine ljudima i načinima da se mladi zaštite od svih negativnih faktora koji utiču na razvoj mlade osobe.

– Lokalni volonterski servis Bijeljina, dio je našeg Udruženja od 2015. godine, što je omogućilo razvijanje omladinskih projekata u okviru našeg Udruženja. Servis predstavlja medijatora između svih organizacija, institucija i grupa koji trebaju volontere i samih volontera. Kao jedan od najaktivnijih servisa u Republici Srpskoj, možemo se pohvaliti značajnim brojem volontera od početka formiranja LVS-a do danas. U okviru baze volontera, imamo unesenih 307 volontera, ali i 48 volontera koji nisu uneseni u bazu. 

Sveobuhvatni pristup uključivanju mladića i medija u prevenciji nasilja prema ženama i naslja u porodicama u BiH

 • U toku 2018. godine „Budi muško klub“ Bijeljina  (BMK) organizovao je razne aktivnosti čiji je cilj bilo podizanje svijesti mladih o rodnoj ravnopravnosti, potrebi nulte tolerancije na nasilje  i ljudskim pravima.
 • 02.2018. godine „Budi muško klub“ Bijeljina je obilježio „Dan zaljubljenih“ u Srednjoj tehničkoj školi „Mihajlo Pupin“, čime je i započeo   aktivnosti u 2018. godinu. Članovi BMK su tom prilikom učenicima ove srednje škole dijelili pozitivne poruke o ljubavi i slatkiše. Veliki broj učenika se zainteresovao i uzeo učešće u ovoj aktivnosti. Članovi BMK-a su su iskoristili ovaj dan kako bi sa učenicima razgovarali o važnosti ljubavi kao osjećanja, o pravilnom iskazivanju emocija i brizi za druge i svim drugim danima, a ne samo na  Dan zaljubljenih.
 • Članovi BMK-a su se  8. aprila 2018.godne uključili u javnu kampanju povodom obilježavanja  Svjetskog dana Roma u gradu Bijeljina. Učesnici koji su učestvovali u maršu su nosili transparente na kojima su bile pozitivne poruke protiv diskriminacije nad Romima kao i pozitivne poruke koje bi građanima probudile svijest da su i Romi ljudi, te da su i oni dio društva.
 • Deste mladih koji su članovi BMK Bijeljina su učestvovali u periodu os 09.07. do 13.07.2018.godine na Omladinskom kampu liderstava za mlade BMK članove u NP Sutjeska. Ovaj kamp je organizovan od strane  CARE International/Balkan ured u BiH, Asocijacija XY, Perpetum Mobile I Snaga Mladih uz finansijsku podršku UN Women ured u BiH i Vlade Švajcarske.
 • Tim building za članove BMK Bijeljina je organizovan 08.08.2018.godine kada su članovi BMK posjetili Tuzlu i Panonsko jezero.
 • 11.2018 Budi muško klub je obilježio Međunarodni dan tolerancije. Ova aktivnost je organizovana zajedno sa članovima Senata mladih „OMOTE“ i tom prilikom su mladi Romi i neromi razmjrnila iskustav i mišljenja o tolernaciji i prihvatnju različitosti.
 • BMK je učestvovao 25.11.2018.godine  u zvaničnom početku kampanje 16 dana aktivizma koju je provodio UG „Otaharin“ i tom prilikom je Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama obilježen performansom i uličnom akcijom.
 • U periodu od 06.12. do 10.12.2018. članovi BMK su zajedno sa UG „Otaharin“ organizovali projekcie filmova sa tematikom ženskih ljudskih prava. U tom periodu su u sali hotela „Drina“ Bijeljina organizovane besplatne projekcije filmova “U vrijeme leptira “, „Sufražetkinje“ i “Kamenovanje Soraye M “ koji su ostavili izuzetan utisak na sve prisutne.

Promocija zdravih životnih stilova – Budi muško klub

Opšti cilj projekta je doprinos unapređenju obrazovnih standarda i angažmana za okončanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini. Na kraj 2018. godine urađen je Istraživanje koji se bavi analizom ovog programa u kome smo i mi učestvovali kroz svoj lokalni tim.

Metode su obuhvatale kvantitativna istraživanja koja su sami sprovodili učesnici pre i posle programa intervencije. U prvoj fazi smo sproveli osnovna istraživanja. U drugoj fazi, većina mladića je učestvovala u obrazovnom (interventnom) programu. U trećoj fazi sproveli smo završni pregled. Ovo projektno istraživanje nam omogućava da uporedimo rezultate prije i poslije programa intervencije i da utvrdimo da li je došlo do određene promjene na učesnicima. Ispitanici su bili mladići i djevojke iz srednjih škola. U završnoj fazi istraživanja učestvovali su sljedeći broj mladića i djevojaka: 248 iz Bijeljine, 174 iz Istočnog Sarajeva, 191 iz Livna i 217 iz Novog Travnika. Ukupno, 830 učesnika iz ova četiri grada ispunilo je upitnike u završnoj fazi istraživanja.

Instrumenti istraživanja za mladiće i djevojke u svim školama bili su isti. Upitnik je podijeljen u nekoliko dijelova kako bi se prikupile informacije za evaluaciju, kao i da bi se osiguralo razumijevanje situacije iz upitnika. Tokom procesa istraživanja bio je prisutan konsultant za istraživanje kako bi objasnio anketu, razgovarao o procesu davanja saglasnosti i dobio pismenu saglasnost svakog učenika prije početka istraživanja.

Studija je provedena u srednjim školama u Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Livnu i Novom Travniku. U svakom gradu rad je uglavnom organizovan sa učenicima jedne ili dvije srednje škole. U osnovnom istraživanju ti učenici su bili prvi ili drugi razred, dok su na kraju programa završili treći ili četvrti razred. Učesnici istraživanja bili su slični u sve četiri lokacije u pogledu pola, starosti i nekoliko drugih karakteristika. Svi ispitanici su bili mladi muškarci i žene starosti 15-18 godina. Prosječni uzrast ispitanika u završnom istraživanju je 17 godina.

 

 

Share This