Udruženje građana za promociju obrazovanja „Otaharin“ realizuje projekat “NIJEDNO DIJETE BEZ ZAŠTITE – unapređenje mehanizama za prevenciju trgovine djecom i zaštitu djece potencijalnih žrtava/žrtava trgovine ljudima“ i raspisuje poziv za istraživača i analitičara.

O projektu                                   

Projekat “NIJEDNO DIJETE BEZ ZAŠTITE – unapređenje mehanizama za prevenciju trgovine djecom i zašttitu djece potencijalnih žrtava/žrtava trgovine ljudima“ ima za cilj da postojeći referalni mehanizmi za zaštitu djece žrtava trgovine ljudima i potencijalnih žrtava trgovnine ljudima u BiH budu efikasni, funkcionalni i u mogućnosti da djeci žrtvama trgovine ljudima pruže zaštitu u skladu sa njihovim potrebama.

Opis  potreba

U cilju prikupljanja relevantnih informacija potrebno je sačiniti istraživanje o stavovima i praksama u zaštiti djece žrtava trgovine ljudima u cilju prikupljanja relevantih informacija koje će pomoći u dizajniranju intervenicja projekta kako bi se ustanovilo stanje sa zaštitiom bezbjednosti djece, dostupni referalni mehanizmi na lokalnom nivo, stavovi građana, te stavovi predstavnika relevantnih institucija.

Očekivani  ishodi

  • Izraditi upitnik za istraživače za ciljane zajednice Bijeljina, Zvornik, Doboj i Brčko Distrikt
  • Obučiti 8 anketara (po 2 anketara u 4 ciljane zajednice)
  • Prikupiti i analizirati 200 upitnika (50 upitnika po zajednici)
  • Sačiniti izvještaj o prikupljenim podacima  

Podnošenje prijedloga-ponude

Svi zainteresovani aplikanti za dostavljanje ponuda, moraju najkasnije do 2. maja 2022. dostaviti sljedeću dokumentaciju na info.otaharin@teol.net:

  • Kopija diplome
  • Biografiju (CV), koja će predstaviti i Listu referenci – pregled radnog iskustva ili pruženih usluga u vezi sa istraživačkim radom u NVO sektoru
  • Finansijska ponuda

Detaljnije u pozivu (TOR):

Projekat je finansiran kroz program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Share This