EU nagrada za integraciju Roma 2021. promovisaće privatne ili javne inicijative koje se odnose na interevencije u unapređenju zapošljavanje u romskim zajednicama, te će se kroz nju odati  priznanje, i obezbjediti publicitet i podršku pozitivnim modelima koji daju konkretne i opipljive rezultate.

Nagrada je otvorena za javne i privatne institucije, kompanije, poslovne ubjekete, poslodavce (uključujući, ali ne ograničavajući se na mala i srednja poduzeća, socijalna poduzeća, preduzetničke inicijative i druge inicijative za zapošljavanje); obrazovne institucije i nastavni kadar, zdravstvene institucije i civilno društvo (organizacije i pojedinci) – Rome i neRome uz preduslov da im je sjedište ili mjesto boravišta  u Albaniji, Bosni i Hercegovini, *Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj.

Konkurs je otvoren za samonominacije (prijave od samih aktera unapređenja zapošljavanja Roma i Rokinja od inicijative koja želi dobiti nagradu), tako i za nominacije drugih  koji žele skrenuti pozornost na relevantnu inicijativu.

Podnošenje prijava

Prijave na konkurs se dostavljaju putem emaila na adresu: Application_EU_Award_2021@raa.al .

U naslovu emaila treba treba da se upiše EU AWARD 2021 inicijali podnosioca i zemlja porijekla.

Predavanje nominacija vrši se putem e-pošte na adresu: Nomination_EU_Award_2021@raa.al .

U naslovu emaila skraćeni naziv predlagača, inicijale kandidata i zemlju porijekla.

Prijave i nominacije, zajedno s pratećim dokumentima, također se mogu poslati poštom na adresu:

Roma Active Albania

Rr. “YlbereBylykbashi”;

  • 25; Shk. 2; Ap. 4;

Tirana, Albanija

U tom će se slučaju razmatrati samo prijave / nominacije koje smo zaprimili u roku. Prijave koje stignu poštom kasnije od zadanog roka neće se uzimati u razmatranje.

Rok za prijavu je 30. april 2021., 23:59 po lokalnom vremenu

Domaćin nagrade je Evropska komisija, financirana iz IPA fondova, a provodi Roma Aktivna Albanija

Za više informacija pogledajte link: https://ec.europa.eu/neighborhood-enlargement/news_corner/news/call-applications-now-open-2021-eu-award-roma-integration-western-balkans-and_en

Za praćenje i ažuriranje obratite se na: https://www.facebook.com/EuAwardforRomaIntegration/

Share This