Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma “OTAHARIN”, za potrebe provođenja eksterne evaluacije projekata “Snaga mladih raste” finansiranog od strane Fondacije Schüler Helfen Leben (SHL) i projekta Sportom do obrazovanja i društvene uključenosti“ finansiranog od strane Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)  objavljuje javni poziv za prijavu kandidata zainteresovanih za eksternog evaluatora/ice projekata.

Od uspješnog kandidata/kinje se očekuje da u periodu od 01.07.2019. do 01.10.2019.godine, a u  skladu  sa Opisom poslova i zadataka koji je sastavni dio Ugovora sa angažovanim evaluatorom/icom, se očekuje da će poduzeti sve neophodne aktivnosti kako bi se došlo do procjene provedenih projekata, njihovih rezultata i uticaja u odnosu na početno stanje, postignute rezultate i imajući u vidu dugoročne ciljeve Udruženja građana „Otaharin“.

Provdena sumativna evaluacija mora da rezultira Izvještajem o procjeni / evaluciji koji će u sebi sadržati procjenu, preporuke, identifikovane tačke učenja / naučene lekcije i dobre prakse  na osnovu kojih će UG „Otaharin“ biti u mogućnosti da planira buduće aktivnosti i unaprijedi buduće rezultate.

Specifični zadaci prema detaljnom Opisu poslova izadataka su:
1. Izvrši analizu projekata
2. Izvrši procjenu relevantnosti projekata, to jeste u kojoj mjeri su provedene aktivnosti i korišteni metodi u skladu sa stvarnim potrebama i situacijom u BiH
3. Izvršiti procjenu efikasnosti projekta, to jeste u kojoj mjeri su  provdene aktivnosti bile u skladu vremenski okvir projekta i budžetskim
4. Izvršiti procjenu održivosti projekta , to jeste u kojoj mjeri je izvjesno da će se projekat nastaviti i nakon prestane donatorska podrška
5. Izvršiti procjenu uticaja projakata imajući u vidu početno stanje , postignute rezultate i opšti cilj kome teži UG „Otaharin“
6. Dati preporuke koje se tiču rukovođenja projektima
7. Izrada Evaluacionog izvještaja koji će u sebi sadržati preporuke o aktivnostima koje se trebaju preduzeti u budućnosti kako bi se održao postignuti nivo uticaja ovih projakta

Potrebni dokumenti koje su kandidati obavezni dostaviti:
1. Prijava sa detaljnom biografijom, navesti traženu vrstu radnog iskustva;
2. Dvije reference s podacima za kontakt;
3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci za državljane BiH)
4. Kopija pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta sa slikom (za strane državljane)
5. Finansijska ponuda za pružanje usluge

Potrebno iskustvo i kvalifikacija:
– Univerzitetska diploma društvenog smijera
– Najmanje 3 godina radnog iskustva na konsultantskim poslovima
– Najmanje 3 godine iskustva u upravljanju projektnim ciklusom;
– Najmanje 3 godine iskustva u području praćenja i evaluacije projekata
– Najmanje 3 godine iskustva u području rada civilnog društva;
– Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, kao i službenih jezika BiH
– Aktivno poznavanje upotrebe računara, posebno MS Windows, MS Office, internet pretraživanja i e-mail komunikacije

Ovaj Javni poziv je otvoren za državljane  Bosne i Hercegovine i druge kandidate koje ispunjavaju uslove javnog poziva bez obzira na državljanstvo.

Svi aplikanti zainteresovani za prijavu moraju najkasnije do 01.07.2019. u 16.00 časova dostaviti ponudu.

Ponuda se podnosi se putem e-maila: info.otaharin@teol.net. (Napomena: Aplikacija za poziciju Eksternog evaluatora).

Opis poslova i zadataka:

Share This