Okvir za Nacionalnu strategiju integracije Roma

Strategija EU do 2020 godine je je strategija novog rasta, snažnog i održivog napretka koji uključuje i ne ostavlja prostora za stalnu ekonomsku i socijalnu marginalizaciju onih koji predstavljaju najveću evropsku manjinu. Odlučnost u akciji i aktivni dijalog sa Romima, potrebni su na nacionalnim i na nivou EU. Dok osnovna odgovornost za ove aktivnosti počiva na državnim administracijama kao izazov ostaje činjenica da je socio-ekonomska integracija Roma dvostruki proces koji zahtijeva promijenu svijesti većine naroda, ali i pripadnika romskih zajednica.

Prije svega, zemlje članice treba da osiguraju da Romi nisu diskriminisani i da su tretirani kao bilo koji drugi EU građani sa jednakim pristupom svim osnovnim pravima kao što je predviđeno u Evropskoj povelji o osnovnim pravima. Osim toga, potrebno je djelovati da bi se prekinuo začarani krug siromaštva koji se prenosi sa generacije na generaciju. U mnogim
državama članicama, Romi predstavljaju značajan i rastući dio učeničke populacije, odnosno buduće radne snage društva. Populacija Roma je mlada: kada se uporedi sa 15.7% ukupne populacije ovog uzrasta u EU ima 35.7% populacije Roma ispod 15 godina. U odnosu na prosječnu starosnu dob od 40 godina u EU.

Učešće našeg Udruženja na Visokoj konfereciji u Bukureštu

Imali smo čast da naš predstavnik učestvuje na ovoj veoma značajnoj Konferenciji koja je održana u Bukureštu od 4. do 5. februara.

Cilj Konferencije biila je nadogradnja ideja vlada koje implementiraju svoje strategije u okviru EU, a to su Austrija i Slovačka, čiji rad je pozitivno uticao na položaj Roma ne samo u tim zemljava, već i u Evropi. Na osnovu ovih napredaka i na osnovu evalucaije djelovanja evopske strategije za integraciju Roma, ova konferencija, takođe, imala je za cilj morivisanje ostalih zemalja na osnovu evalucija rada uspješnih strategija, kako bi se radilo na procesu inkluzije Roma do 2020.

Program konferencije

Tokom prvog dana događaja, diskusija je bila fokusirana na lekcije naučene od 2011. godine na nivou EU i na nacionalnom nivou u oblasti društveno-ekonomskog uključivanja Roma (obrazovanje, zdravstvo, stanovanje, tržište rada) i u borbi protiv diskriminacije i anticigizma. Prva sesija panela razmatrala je prednosti i izazove Okvira EU strategije za integraciju Roma do 2020. godine na evropskom nivou, dok je druga sesija razmatrala prednosti i izazove Okvira EU strategije za integraciju Roma na nacionalnom nivou.

Drugi dan konferencije bio je fokusiran na napretke u integraciji Roma. Učesnici ove sesije s podijelili svoje stavove o EU strategiji., te dali povratnu informaciju, odnosno procese generisanja za buduće politike vezane za Rome i ulogu samih Roma u stvaranju takvih politika.

Naša delegacija je prisustvovala ovom događaju zahvaljujući programu Joint initiative u partnerstvu sa Roma Active Albania 

 

Share This