Dvodnevni sastanak radnih grupa u Sarajevu

U periodu 26.2 – 27.2.2019. godine, održan je dvodnevni sastanak tri radne grupe za zaštitu bezbjednosti djeteta – Bijeljina, Živinice, Brčko distrikt, u hotelu „Holiday“ Sarajevo.

Pored članova gore navedenih radnih grupa, sastanku su se pridružile i dvije predstavnice Opštine Prnjavor.

Cilj sastanka je bio predstavljanje godišnjih izvještaja radnih grupa za 2018, razmjena iskustava i dobrih praksi kada je riječ o promjeni Protokola o suzbijanju prosjačenja, kao i plan rada za 2019.

Najvažniji zaključci  sa sastanka su:

  • nužnost multidisciplinarnog pristupa u radu na visokorizičnim slučajevima i potreba da se ovakav model preslika na sve opštine u BiH;
  • razviti bazu podataka slučajeva radnih grupa;
  • važnost preventivnih aktivnosti i izdvajanje škole i porodice kao ključnih u vaspitno-obrazovnom procesu u i identifikaciji problema; saradnja između roditelja i škole;
  • potreba za izmjenama sistema i zakona;
  • nedostatak smještajnih kapaciteta za djecu kao najveća prepreka u rješavanju slučajeva – inicirati otvaranje Prihvatne stanice/Prihvatilišta na području Bijeljine i Brčko distrikta;
  • izrada Protokola o suzbijanju prosjačenja u Brčko distriktu i Prnjavoru, po uzoru na Bijeljinu i Živinice.

Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta „Referalni mehanizmi kao direktna podrška socijalno ugroženim osobama“ koji sprovodi Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ uz podršku Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Radne grupe za zaštitu bezbjednosti djeteta

Radne grupe za zaštitu bezbjednosti djeteta predstavljaju referalni mehanizam koji je uspostavljen u opštinama Bijeljina (2014), Živinice (2015) i Brčko distrikt (2016), po principu multidisciplinarnog prisupa u rješavanju slučajeva. Formirane su od strane gradonačelnika/načelnika navedenih opština, na inicijativu Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“, u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH.

Glavni cilj radnih grupa je zaštita djece, primjena i poštovanje Konvencije UN-a o pravima djeteta (CRC) u skladu sa Univerzalnim indikatorima za dobrobit djece iz područja bezbjednosti, zdravlja, postignute njege i  uključenosti, u skladu sa zakonskom regulativom koja je relevantna za konkretnu materiju. Rad i aktivnosti radnih grupa vrše se kroz provođenje sljedećih koraka: identifikaciju slučajeva, upućivanje/predlaganje slučajeva, pravljenje akcionog plana postupanja i rješavanje slučajeva djece srednjeg i/ili visokog rizika. (Poslovnik o radu radnih grupa, Član 2, stav 2)

U ciljnu grupu spadaju sva djeca (0-18 godina), koja su srednje  i visoko ugrožena, kada je u pitanju zlostavljanje, zanemarivanje, trgovina, ekonomska i/ili seksalna eksploatacija i ako su u sukobu sa zakonom. Kriterijumi srednjeg i visokog rizika definišu se na osnovu detaljnih i kombinovanih procjena potreba i rizika, uzimajući u obzir ranjivost i zaštitne faktore. (Poslovnik o radu radnih grupa, Član 3, stav 1)

U skladu sa multidisciplinarnim pristupom u rješavanju slučajeva, članovi radnih grupa su sve institucije/organizacije koje su relevantne za datu problematiku. Svakom radnom grupom koordiniše predstavnik Centra za socijalni rad.

Plan je da u narednom periodu formirane radne grupe predstavljaju model za uspostavljanje standarda multidisciplinarnog pristupa u oblasti sigurnosti djece na teritoriji cijele BiH.

Protokol o suzbijanju prosjačenja

Protokol o saradnji i postupanju nadležnih subjekata u slučajevima djece zatečene u prosjačenju na području grada Bijeljina potpisan je 2012, a Protokol o prevenciji i postupanju u slučaju prosjačenja djece na području tuzlanskog kantona potpisan je 2014.

Kroz zaključke sa sastanaka radnih grupa za zaštitu bezbjednosti djeteta Bijeljina i Živinice, izdvojila se potreba za revizijom gore navedenih dokumenata, u cilju što bolje primjene u praksi. Tokom 2017. rađeno je na reviziji: revidirani Protokol u Bijeljini je potpisan 20. februara 2018, a u Živinicama 4. aprila 2018.

Obuka o primjeni ovih dokumenata održana je sredinom jula 2018. za sve potpisnike i napravljen je akcioni plan o postupanju i podjela zaduženja.

U julu 2018. pokrenuta je i inicijativa za izradu Protokola o suzbijanju prosjačenja u Brčko distriktu. Radna grupa za zaštitu bezbjednosti djeteta Brčko distrikt je u decembru 2018. godine dobila mandat od gradonačelnika za izradu pomenutog dokumenta. Plan je da tokom 2019. godine bude izrađen i potpisan Protokol o suzbijanju prosjačenja na području Brčko distrikta, po uzoru na Bijeljinu i Živinice.

Share This