Nagrada EU za integraciju Roma na Zapadnom Blakanu i Turskoj za 2019

Evropska unija sa zadovoljstvom otvara poziv za nagradu EU za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i Turskoj pod nazivom “Nepoznati heroji”, posvećeno ženama Romkinjama koje su uticale na značajna poboljšanja u svojim zajednicama.

Poziv je otvoren za pojedinke koje su: Romkinje iz lokalnih zajednica ili Romkinje iz organizacija civilnog sektora čija su sjedišta u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Srbiji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i Turskoj. Nagrada je otvorena za pojedince, internacionalne organizacije, organizacije civilnog društva i javnih nosilaca vlasti koje funkcionišu u okviru zemalja u procesu proširenja.

Dobitnici nagrada će biti finansijski nagrađeni i moći će prisustvovati studijskoj posjeti evropskim institucijama u Briselu, u Belgija, povodom romske sedmice u EU 18. do 21. marta 2019. godine. Nagrada se finansira iz IPA fondova Evropske unije, a implementator programa je Roma Active Albania.

Rok za prijavu na nagradu je 15. februar 2019. u 23:59 po briselskom vremenu

Podnošenje prijava se vrši elektronskom poštom na adresu: Application_EU_Award_2019@raa.al. 
Naslov e-pošte mora sadržati inicijale podnosioca prijave i zemlju porijekla.

Podnošenje nominacija se vrši elektronskom poštom na adresu: Nomination_EU_Award_2019@raa.al.
Naslov e-pošte mora sadržati inicijale nominatora, inicijale kandidata i zemlju porijekla.

Prijave i nominacije, zajedno sa pratećom dokumentacijom, takođe se mogu poslati poštom na adresu: Roma Active Albania – Rr. “YlbereBylykbashi”; P. 25; Shk. 2; Ap. 4; Tirana, Albania.

U ovom slučaju, razmatraju se samo prijave/nominacije koje su u roku primljene u Roma Active Albania. Prijave koje stignu poštom kasnije od utvrđenog roka neće se razmatrati.

Za više informacija, molimo vas da pogledate priloženu dokumentaciju ili web stranicu Evropske komisije za susjedstvo i proširenje: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/call-applications-now-open-eu-award-roma-integration-western-balkans-and-turkey-_en.

Za ažuriranja, molimo Vas da pogledate namjensku RAA Facebook stranicu: https://www.facebook.com/EU-Award-for-Roma-Integration-2019-777132985999986/.

 

 

Share This